• Slider1_HU.jpg
  • Slider2_HU.jpg
  • Slider3_HU.jpg
  • Slider4_HU.jpg
  • Slider5_HU.jpg
  • Slider6_HU.jpg

 Dezvoltare Vconomica

1.Programul Operaţional Regional (POR)

Axa Prioritara 1:
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul major de intervenţie 1.1.: Planuri integrate de dezvoltare urbană

Axa Prioritara 2:
Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

Axa Prioritara 3:
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Domeniul major de intervenţie 3.1.: Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
Domeniul major de intervenţie 3.2.: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
Domeniul major de intervenţie 3.3.: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
Domeniul major de intervenţie 3.4.: Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Axa Prioritara 4:
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

•    Domeniul major de intervenţie 4.1 : Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală.
•    Domeniul major de intervenţie 4.2 : Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
•    Domeniul major de intervenţie 4.3 : Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Axa Prioritara 5:
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
•    Domeniul major de intervenţie 5.1.: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
•    Domeniul major de intervenţie 5.2.: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.
•    Domeniul major de intervenţie 5.3.: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică


 

2.    Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE),

Axa Prioritara 1: Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri
•    Sprijin cu valoare cuprinsă între 1.075.001 – 6.450.000 lei pentru IMM
•    Sprijin în valoare de pănă la 1.075.000 lei pentru IMM
•    Sprijin acordat pentru investiţii în intreprinderi mari
•    Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale
•    Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi interneţionalizare

1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare
1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil
•    Sprijin pentru consultanţă acordat IMM

Axa Prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate

2.1. CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie

2.2. Investiţii pentru infrastructura de CDI
2.3. Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special IMM-urile).


Axa Prioritara 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei
3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice
3.3. Dezvoltarea e-economiei


Axa Prioritara 4: Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextutil combaterii schimbărilor climatice

4.1. Energie eficienta şi durabila (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic)
4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”
4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în scopul creşterii siguranţei în aprovizionarea cu energie.

Axa Prioritara 5: Asistenţa tehnică

5.1. Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE
5.2. Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.


 

3.Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  (FEADR)

AXA 1 - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic
Măsura 112  - „Instalarea tinerilor fermieri”
Măsura 121 -  „Modernizarea exploataţilor agricole”
Măsura 123  - "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere"
Masura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 13/2008
Masura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 28/2008
Măsura 141  - "Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă"
Măsura 142  - "Înfiinţarea grupurilor de producători"

AXA 2 -

AXA 3 - „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”
Măsura 322  "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale"
Măsura 312  „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi ”
Măsura 313  „Încurajarea activităţilor turistice ”

AXA 4 -


 

Mediu

Programului Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu)

Axa prioritara 1, Sector apa / apa uzata
Axa prioritara 2, Sector managementul deseurilor / reabilitarea terenurilor poluate istoric
Axa prioritara 3, Sector termoficare
Axa prioritara 4, Sector protectia naturii
Axa prioritara 5, Sector protectia împotriva inundatiilor si reducerea eroziunii costiere
Axa prioritara 6, Asistenta tehnica

 


 

Dezvoltarea Turismului

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  (FEADR)
Programul Operaţional Regional (POR)


 

Dezvoltare Rurala

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  (FEADR)
Programul Operaţional Regional (POR)


 

Dezvoltarea Resurselor umane

Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  (POS DRU)


 

Dezvoltarea Localitatilor

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  (FEADR)
Programul Operaţional Regional (POR)

 

FINANTARI

PENTRU CONSULTANTA APASATI AICI

Cauta pe site